BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ
VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ENSTİTÜSÜ


 Yönetim ve Öğretim Elemanları

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Avrupa Toplulukları Hukuku Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İletişim

 

AVRUPA BİRLİĞİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ DERS PROGRAMI

Avrupa Birliği Yüksek Lisans ProgramıI.DÖNEM

D

U

K

AKTS Puan

AKTS

SİBU

501

Avrupa Birliği Siyasi Tarihi

3

0

3

10

SİBU

504

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri I

3

0

3

10

SİBU

517

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

10

 

II.DÖNEM

D

U

K

AKTS Puan

AKTS

SİBU

505

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri II

3

0

3

10

SİBU

507

Karşılaştırmalı Politika

3

0

3

10

SİBU

510

Bölgesel Entegrasyon Kuramları

3

0

3

10

 

III.DÖNEM

D

U

K

AKTS Puan

AKTS

Seçmeli Ders

3

0

3

10

Seçmeli Ders

3

0

3

10

Seçmeli Ders

3

0

3

10

 

IV.DÖNEM

D

U

K

AKTS Puan

AKTS

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SİBU

550

Dönem Projesi

0

0

0

20

 

SEÇMELİ DERSLER

D

U

K

AKTS Puan

AKTS

SİBU

503

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı

3

0

3

10

SİBU

508

Avrupa Dış Politikası

3

0

3

10

SİBU

509

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

3

0

3

10

SİBU

511

Avrupa Güvenliği

3

0

3

10

SİBU

512

Avrupa Birliği Genişlemesi

3

0

3

10

SİBU

513

Avrupa Birliği’nin Ekonomi Politiği

3

0

3

10

SİBU

514

Avrupa Birliği Ortak Politikaları

3

0

3

10

SİBU

516

Avrupa Birliği Demokrasisi

3

0

3

10

SİBU

518

Avrupa Kimliği

3

0

3

10

SİBU

519

Avrupa Birliği Müktesebatı ve Katılım Müzakereleri

3

0

3

10

SİBU

521

Avrupa Birliği’nde Güncel Konular

3

0

3

10

SİBU

522

Avrupa Birliği ve Ortadoğu

3

0

3

10

SİBU

523

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

10


 

DERS İÇERİKLERİ

SİBU 501 Avrupa Birliği Siyasi Tarihi

Bu ders Avrupa bütünleşmesini inceler. Derste Marshall planı, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Roma Anlaşması, Tek Avrupa Şartı gibi önemli olaylar teorik ve küresel bağlam içinde analiz edilir.

SİBU 503 Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısı

Bu ders AB’nin karar alma yapısını oluşturan kurumların örgütsel yapılarını ve çalışma biçimlerini inceler.

SİBU 504 Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri I

Bu ders 1963 Ortaklık Anlaşmasından, 1987’deki tam üyelik başvurusuna kadar AB-Türkiye ilişkilerinin gelişimini analiz etmeyi amaçlar. Söz konusu dönemde Türkiye’nin AB politikasının iç belirleyicilerine ve Avrupa bütünleşmesinin kurumsal, siyasal, yasal, ekonomik ve kültürel boyutlarına özellikle dikkat çekilecektir.

SİBU 505 Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri II

Bu ders SİBU 504 dersinde yapılan analizden yola çıkarak, Türkiye’nin üyelik başvurusundan sonra AB-Türkiye ilişkilerinin gelişimini inceler. Böylece, ders Türkiye’nin AB ile bütünleşmesini kolaylaştıran ve zorlaştıran iç ve Avrupa faktörlerini inceler.

SİBU 507 Karşılaştırmalı Politika

Bu ders öğrencilere seçilmiş AB ülkelerinin siyasal sistemleri hakkında akademik bir temel kazandırmayı amaçlar. Ders böylece, AB’de siyasal sistemlerin çeşitliliğine ve bu çeşitliliğin Avrupa bütünleşme süreci açısından yarattığı potansiyel engellere ve kaynaklara dikkat çeker.

SİBU 508 Avrupa Dış Politikası

Bu ders Avrupa Dış Politikası kurmaya yönelik tarihsel gelişmeleri ve AB’nde ortak dış politika üretiminin yasal ve kurumsal yapısının evrimini kapsar. Avrupa güvenliğine dair güncel tartışmalar ve genişlemenin ortak dış politika olasılıklarına yönelik etkileri de bu dersin kapsamında yer almaktadır.

SİBU 509 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

Bu ders iki bölümden oluşur. Birinci bölümde, uluslararası ekonomik örgütlerin oluşmasına zemin hazırlayan tarihsel koşullar ve uluslararası ekonomi politiğin bölgeselleşme, küreselleşme, çok taraflı ticaret sistemi, yeni ekonomi düzeni, karşılıklı bağımlılık gibi temel kavramları incelenir. İkinci bölümde, IMF, DTÖ, OECD, Dünya Bankası gibi belli uluslararası ekonomik örgütlerin yapısı ve uluslararası sistemdeki rolleri gözden geçirilir.

SİBU 510 Bölgesel Entegrasyon Kuramları

Bu ders bölgesel bütünleşme kuramlarının ilkeleri, kavramları ve metotları ile tarihsel, felsefi ve siyasal haklılaştırmalarını inceler. Ders böylece, AB, NAFTA ve ASEAN gibi örnek olaylar üzerinden bölgesel bütünleşme kuramlarının açıklama kabiliyetini eleştirel bir değerlendirmeye tabii tutar.

SİBU 511 Avrupa Güvenliği

Bu ders Avrupa Güvenliği kavramının oluşmasına neden olan tarihsel gelişmeleri kapsar. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası gibi Avrupa güvenliği konusunda güncel tartışmalar ve bölgesel güvenlik, Avrupa güvenliğinde ABD’nin rolü gibi konular bu derste tartışılacaktır. Türkiye’nin AB güvenliğindeki rolü bu derste tartışılacak bir başka konudur.

SİBU 512 Avrupa Birliği Genişlemesi

Bu ders Avrupa kıtasının barışçıl bütünleşmesine yönelik gelişmeleri kapsar. Lüksemburg Zirvesi, Avrupa Konferansı, bütünleşme süreci ve aday ülkeler hakkında hazırlanan yıllık raporlar bu ders kapsamında incelenecektir. AB’nin genişleme sürecine uyum sağlamak için benimsediği değişimlerde bu ders kapsamında ele alınır.

SİBU 513 Avrupa Birliği’nin Ekonomi Politiği

Bu ders Avrupa bütünleşmesini, genişlemesini ve derinleşmesini ekonomi politik kavramları ile değerlendirir. Ders özellikle bütünleşme sürecinin sermaye öncülüğünde işleyen doğasına vurgu yapar ve bunu genel küreselleşme bağlamında değerlendirir.

SİBU 514 Avrupa Birliği Ortak Politikaları

Kömür-Çelik Topluluğu’ndan başlayarak, (ortak bir dış politika oluşturma çabaları hariç) AB ortak politikaların gelişimi ve özellikleri bu derste incelenir. AB’nin tarım, bölgesel kalkınma, toplumsal refah, çevre, sanayi ve ticaret, emek ve finans konularındaki ortak politikaları bu derste tartışılacak konular arsında yer almaktadır.

SİBU 516 Avrupa Birliği Demokrasisi

Bu ders iki parçaya bölünebilir. Birinci ve büyük parçada nev’i şahsına münhasır bir yönetim aygıtı olarak AB’nin demokrasi açığının farklı boyutları ve bununla başa çıkmayı amaçlayan alternatiflerin olası yetersizlikleri incelenir. İkinci bölümde, AB’nin üçüncü ülkelere yönelik demokratikleştirme gündeminin gerekçesi, stratejileri, açmazları ve iç çelişkileri tartışılacaktır.

SİBU 517 Araştırma Yöntemleri

Bu ders sosyal bilimlerde araştırmanın temel kavramlarını, ilkelerini ve araçlarını inceler. Dersin birinci bölümü daha çok sosyal bilim araştırmalarında kavramsal ve kuramsal meselelere odaklanır. İkinci bölüm, öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan belli araştırma yöntemleri hakkında temel bilgileri kazandırır.

SİBU 518 Avrupa Kimliği

Bu ders şu soruları ve onların muhtemel cevaplarını gözden geçirmeyi amaçlar: Avrupa kimliği nasıl inşa edilmektedir? Hangi tarihsel kaynaklar ve gelenekler bu kimliğin gelişmesi için arka plan malzemesini sunmaktadır? Avrupa kimliği inşa edilirken, Avrupa kültürleri ile Avrupa kültürü arasındaki potansiyel gerilim nasıl çözülmektedir? Avrupa kimliği tek bir kültüre mi işaret etmektedir?

SİBU 519 Avrupa Birliği Müktesebatı ve Katılım Müzakereleri

Bu ders Avrupa Birliği Müktesebatını inceleyerek, AB’nin yasal yapısını keşfeder ve tamamlanmış katılım müzakerelerini inceleyerek katılım müzakerelerinin doğasını ve değişimini değerlendirir.

SİBU 521 Avrupa Birliği’nde Güncel Konular

Bu ders genişlemiş Avrupa Birliğinde yönetişim meselelerinin çeşitli boyutlarını gözden geçirecektir. Derste ayrıca aday ülkelerin, özellikle Türkiye’nin gelecekteki üyeliğinin AB yönetimi ve kimliği açısından yaratacağı olası meseleler ele alınacaktır.

SİBU 522 Avrupa Birliği ve Ortadoğu

Avrupa Birliği’nin Ortadoğu’ya yönelik politikaları özellikle Soğuk Savaş sonrasında yoğunluk kazanmıştır. Bu çabalar, AB’nin küresel bir aktör olma isteğinin yanı sıra Akdeniz ve Ortadoğu bölgesindeki istikrarsızlığın kendi güvenliğini tehdit ettiği anlayışından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Ortadoğu bölgesi AB’nin dış ve güvenlik politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders, AB’nin Akdeniz ve Ortadoğu bölgesine yönelik politkaları çerçevesinde akademik çalışma yapmayı planlayan öğrencilerin literature hakim olmaları bakımından yardımcı olmayı ve onlara kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır

SİBU 523 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki geleneksel ve çağdaş teorik yaklaşımlar konusunda bilgi vermek ve teorik perspektiflerin akademik çalışmalara katkıları konusunda değerlendirmelerde bulunmaktır. Teoriye neden gerek duyulduğu, teorinin disipline katkılarının neler olduğu, geçmişten bugüne hangi teorilerin etkili olduğu ve Soğuk Savaş`ın sona ermesinin teorisyenlerin çalışmalarını nasıl etkilediği incelenecek konular arasındadır.

 

SİBU 550 Dönem Projesi

Bu derste tezsiz öğrenciler Enstitü öğretim kadrosunun danışmanlığından faydalanarak kendi seçtikleri bir konuda analitik bir dönem ödevi hazırlayacaklardır.

 

 

Başkent Üniversitesi
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Bağlıca Kampusu, Ankara
Tel: (312) 2466666 / 2145 - Faks: (312) 2466647
e-posta: abu@baskent.edu.tr