BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 1999 yılında Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanınmasından sonra, (1) Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin iç ve dış politikasına, (2) Türkiye’nin olası üyeliğinin Avrupa bütünleşmesine ve (3) Avrupa bütünleşmesinin uluslararası siyasete etkileri konularında bilimsel bilgi üretmek ve donanımlı insan gücünü geliştirmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Enstitü, kurulduğu günden bu yana bünyesinde bulunan tek anabilim dalı olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın gelişen kapasitesine ve araştırma evrenini oluşturan uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki toplumsal, siyasal ve kurumsal değişimlere ve dönüşümlere bağlı olarak amaçlarını güncellemiş, bunu da açtığı programlarla göstermiştir.

 

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalının yetkin ve tecrübeli akademik kadrolarını seferber ederek iki yüksek lisans ve bir doktora olmak üzere üç farklı lisansüstü programını yürütmektedir. Birincisi Enstitünün kurulduğu günden bu yana öğrenci kabul eden Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’dır. İkinci program 2012 Bahar döneminden itibaren öğrenci kabul eden Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’dır. Her iki yüksek lisans programında da öğrencilere “tezli” veya “tezsiz” tamamlama seçenekleri sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, Siyaset Bilimi Doktora Programı’na 2016 Güz döneminden itibaren öğrenci kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü açtığı tüm programlarda “akademik disiplin ve mükemmeliyet” normunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda, Enstitü öğrencilerinden “öğrenmek için emek vermeye” ve “bilgilerini tartışarak büyütmeye” açık olmasını beklemekte; tüm öğretim süreçlerini de bu beklenti doğrultusunda tasarlamaktadır. Zira Enstitü’nün amacı ve ülkemizin ihtiyacı olan, bilgili, analitik ve vizyoner insan gücünün yetişmesi ve Üniversitemizin itibarının korunması ancak böyle bir süreç içinde mümkün olabilmektedir. Lisans derecesi ister disiplinle ilgili bir alandan olsun, isterse disiplin dışı bir alandan, kendi kişisel gelişimi için emek vermeye hazır tüm öğrenci adaylarının Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün açtığı programlara başvuruları değerlidir ve dikkatle değerlendirilmektedir.

VİZYON: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uluslararası ve ulusal düzeyde etkili ve tercih edilen bir araştırma ve öğretim merkezi olmak.

MİSYON: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında evrenselci bir perspektif geliştiren, uluslararası ve ulusal en güncel fikir ve kaynakları takip eder nitelikte bağımsız araştırma yaparak bilimsel gelişmeye katkı sunan ve bunları toplumla paylaşmaya hazır olan nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel üretime katkıda bulunmak.

DEĞERLERİMİZ:

Akademik ilkelere ve kurallara bağlılık

Fikir çeşitliliğine ve tartışma kültürüne saygı

Öğrenmeye ve araştırmaya saygı

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Yenilikçilik

Karşılıklılık

Disiplin ve çalışma

 

KALİTE POLİTİKASI: Yeniliklere, farklılıklara ve öğrenmeye açık, akademik etik ilkelerine bağlı, toplumsal duyarlılığı yüksek, bilimsel üretim ve toplumsal refah için özgür düşüncenin önemini kavramış, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolektif bir girişim olarak gören, yenilikçi ve tüm paydaşları ile şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde etkileşime giren bir kalite yönetimi gerçekleştirilmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Organizasyon Şeması