BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

 

Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ

 

                  TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

 

Tez önerisinde öğrencilerin neyi, neden ve nasıl araştıracaklarını açıklamaları beklenmektedir. Neyi çalışacakları tezin konusu, neden çalışacakları tezin amacı ve önemi, nasıl çalışacakları ise tezin yöntemi olarak ifade edilebilir.

 

Öğrencilerin tez çalışmasında yazım kurallarına uyması gerekmektedir. Bu basitçe atıf yapma ve atıf yapma biçimlerine uyma gereğinden ibaret değildir. Akademik yazım, akademik muhakeme ya da akıl yürütme gereklerine uymayı da gerektirir. Akademik muhakeme/akıl yürütme (1) gerçeklikle başkalarının anlayabileceği şekilde --kavramlar açık ve net bir şekilde tanımlanarak, iddialar mantıklı ve sistematik bir şekilde haklılaştırılarak, iddialar arasındaki bağ açık bir şekilde kurularak, tutarsızlıklar giderilerek ve kişisel ve olgusal ifadeler bir birlerine karıştırılmayarak-- bağ kurmayı; (2) akademik literatürü sadece ve seçici bir şekilde zaten sahip olunan kişisel görüşlerin desteklenmesi amacıyla kullanmaktan kaçınmayı ve (3) bunun yerine mevcut literatürün ön planda, araştırmacının arka planda olduğu literatür-yönelimli bir yaklaşımı benimsemeyi gerektirmektedir. Tezde çalışılması düşünülen merak uyandıran konu her ne ise bir tez çalışmasının konusu olabilmesi için ilgili akademik literatürle ilişkilendirilerek ele alınmalı, tartışılmalı ve düşünülmelidir. Bu doğrultuda, en baştan araştırılması düşünülen konunun niteliği (teori, metin, problem), varsa dönemi, hakkındaki ampirik bilgi ve mevcut araştırmalar, uygun araştırma sorusunun ne olabileceği ve hangi yöntem ve kaynaklarla araştırılabileceği hakkında düşünmekte fayda vardır.   

 

Tez önerisinde yer alması beklenen başlıklar şöyledir:

 

  1. TEZİN BAŞLIĞI: Tezin konusunu açıkça belirten kısa bir başlık olmalıdır. Gerekirse alt başlık yapılabilir. Başlıkta tekrar eden bir kelime olmamalıdır. Başlık araştırma geliştikçe, tez şekillendikçe revize edilebilir.
  2. TEZİN KONUSU: Tezin konusu ilginizi çeken, öğrenmek istediğiniz, sizde bilimsel merak uyandıran bir konunun ne olduğu açıklanır.
  3. TEZİN AMACI ve ÖNEMİ: Tezin konusunun neden araştırıldığı ve araştırılmaya layık olduğu ilgili akademik literatüre başvurularak gerekçeleriyle açıklanır.
  4. KURAMSAL ÇERÇEVE: Tezde kullanılması öngörülen kavram ve terimlerin literatürdeki farklı tanımları hesaba katılarak açık ve net olmasına dikkat edilir. Tezin takip edeceği kuramsal yaklaşım(lar) gerekçeleriyle açıklanır
  5. ARAŞTIRMA SORUSU: Tez çalışmasının ilgili literatürle eleştirel bir etkileşime girilerek oluşturulmuş sorusu/soruları ve/veya hipotez(ler)i bir(er) cümleyle ifade edilir.
  6. YÖNTEM: Tez çalışmasının veri toplama ve değerlendirmeye dair yöntemi açıklanır. Tez çalışmasının özgün bir niteliğe sahip olabilmesi için incelenmesi gereken (birincil) kaynakların ne veya neler olabileceği, niçin özellikle söz konusu kaynaklardan faydalanılması gerektiği ve bu kaynakların nasıl temin edilebileceği açıklanır.
  7. KAYNAKÇA: Tez Önerisi hazırlanırken kullanılan kaynaklar atıf verme stiline uygun olarak hazırlanır. (bkz. Lisanüstü Tez/Proje Atıf Stili)
  8. ZAMANLAMA: Tez çalışmasına yönelik iş planı belirtilir. Literatür taraması, veri toplama, alan araştırması, değerlendirme ve yazım süreçlerine ayrılan zaman belirtilir. Tez çalışmasının için belirlenen resmi süre iki akademik dönemdir. Öngörülen teslim tarihinden geriye doğru tezin aşamalarının gerçekçi bir şekilde planlanması ve plana bağlı kalınması tavsiye edilir.
  9. TEZİN TASLAK PLANI: Tezin bölüm başlıkları ve alt başlıkları belirtilir.
  10. EKLER: Ekte yer alması beklenen anket soruları, metin içinde atıf verilen bir Anlaşma Metni, belgeler, haritalar vs. yer alır.